" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 15 รายการ
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการซ่อมแซมยานพาหนะ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 3 รายการ
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 4 รายการ
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ครุภัณฑ์ทั่วไป) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 22 รายการ
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ยานพาหนะ) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 1 รายการ
ดูรายละเอียด
วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำ)จำนวน 6 รายการ
ดูรายละเอียด