" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำ)จำนวน 6 รายการ
ดูรายละเอียด
วัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 5 รายการ
ดูรายละเอียด
วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)จำนวน 4 รายการ
ดูรายละเอียด
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด
บริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตต่ำกว่า 100 ลบ.ม. หน่วยบริการโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด
บริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตต่ำกว่า 100 ลบ.ม. หน่วยบริการทับกฤช ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด