" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

นายจินอา สุภานันท์

ผจก.กปภ.สาขานครสวรรค์

นายวีระพล จันทรสกา

ผจก.กปภ.สาขาท่าตะโก

นายคจิต เหมาคม

ผจก.กปภ.สาขาลาดยาว

นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์

ผจก.กปภ.สาขาพยุหะคีรี

นายกิตติ พุ่มศรีธร

ผจก.กปภ.สาขาชัยนาท

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์

ผจก.กปภ.สาขาอุทัยธานี

นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์

ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร

นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์

ผจก.กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี

นางเพลินพิศ วิสูง

ผจก.กปภ.สาขาตาก

นายกมล ประดุงรุก

ผจก.กปภ.สาขาแม่สอด

นายอภิปราย อรรคสูรย์

ผจก.กปภ.สาขาสุโขทัย

นายนรินทร์ จันทรังษี

ผจก.กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม

นายสมเจต กาหล

ผจก.กปภ.สาขาศรีสำโรง

นายนฤพนธ์ ไทยกล้า

ผจก.กปภ.สาขาสวรรคโลก

นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล

ผจก.กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย

นายนิสิต ใจอินทร์

ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ผจก.กปภ.สาขาพิษณุโลก

นายสมเกียรติ นงนุช

ผจก.กปภ.สาขานครไทย

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

ผจก.กปภ.สาขาพิจิตร

นายธนู ประสงค์

ผจก.กปภ.สาขาบางมูลนาก

นายเกษียร เฟื่องเพียร

ผจก.กปภ.สาขาตะพานหิน

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ผจก.กปภ.สาขาเพชรบูรณ์

นายสมชัย ทุมมณี

ผจก.กปภ.สาขาหล่มสัก

นายนิพนธ์ ดาวฤกษ์

ผจก.กปภ.สาขาชนแดน

นายธีระยุทธ ทองสุก

ผจก.กปภ.สาขาหนองไผ่

นายวิโชติ ศรีทับทิม

ผจก.กปภ.สาขาวิเชียรบุรี